มูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 โดย ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล

เมื่อ วันที่ 18 มีนาคม 2567 มูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 โดย ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานในที่ประชุมและมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ทั้งแบบ onsite และแบบ online ผ่านระบบ Zoom การประชุมเพื่อให้เลขานุการมูลนิธิฯ รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านประจำปี 2566 และเสนองบประมาณของปี 2567 ในที่ประชุมทราบและอนุมัติ เพื่อการดำเนินงานต่อไปในปี 2567

ทางมูลนิธิ ฯ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยความเคารพเป็นอย่างสูง

มูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช

The Foundation for cancer care siriraj hospital

สนใจบริจาค คลิกเลย !!