โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนประจำปี 2565

โครงการที่ 1. การศึกษาเมแทโบโลมในเลือดของผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็กที่มีการกลายพันธุ์ของยีน EGFR / ภาควิชาอายุรศาสตร์ / อ.ดร.นพ.ลักษมันต์ ธรรมลิขิตกุล

โครงการที่ 2. การประดิษฐ์ฐานรองหน้ากากสำหรับยึดตรึงผู้ป่วยมะเร็งในส่วนลำคอที่จะฉายรังสีด้วยเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็คตรอน พร้อมระบบภาพนำวิถีแม่เหล็ก / ภาควิชารังสีวิทยา สาขาวิชารังสีรักษา / อ.นพ.ธีรดนย์ ตรีชัยรัศมี

โครงการที่ 3. โครงการวิเคราะห์โปรตีเอสที่บ่งชี้มะเร็งในกระแสเลือดของผู้ป่วยมะเร็งระบบทางเดินอาหารด้วยเปปไทด์โพรบ / สังกัดสถานวิทยามะเร็งศิริราช / ดร.ธนวัต สุวัฒนารักษ์