โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนประจำปี 2562

โครงการที่ 1. ศึกษาการตอบสนองต่อยาต้านมะเร็งจากเซลล์มะเร็งการเพาะเลี้ยงตัวแทนผู้ป่วยเพื่อการวินิจฉัย และ เลือกวิธีการรักษาโรคมะเร็งแบบแม่นยำ / สถานวิทยามะเร็งศิริราช /รศ.ดร.นพ.วิทูร ชินสว่างวัฒนกุล

โครงการที่ 2. การศึกษาการใช้โมโนแกรมทำนายสภาวะของต่อมน้ำเหลืองรักแร้โดยใช้ค่าจากการตรวจระดับโมเลกุลในทางคลินิก / ภาควิชาศัลยศาสตร์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ศรีษะ คอและเต้านม / อ.ดร.ดุลยพัฒน์ สงวนรักษา ซึ่งได้รับการตีพิมพ์