โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนประจำปี 2559

โครงการที่ 1. ความสัมพันธ์ของการแสดงออกตัวรับฮอร์โมนโปรแลคตินแต่ละชนิดกับความรุนแรงและการพยากรณ์โรคมะเร็งเต้านม / ภาควิชาศัลยศาสตร์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ศรีษะ คอ และ เต้านม / นพ.ดุลยพัฒน์ สงวนรักษา

โครงการที่ 2. การศึกษากลไกต้านมะเร็งของตำรับยาสามราก / ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก /
ศ.ดร.พญ.ธนวรรณ กุมมาลือ