โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนประจำปี 2558

โครงการที่ 1 ประสิทธิผลของขิงในการป้องกัน เสริมสำหรับการคลื่นไส้และอาเจียนจากยาเคมีบำบัด / ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาวิชาเคมีบำบัด / อาจารย์ นพ.นภดล โสภารัตนาไพศาล

โครงการที่ 2. การศึกษาประสิทธิภาพของยาไอทราโคนาโซลเพื่อป้องกันการติดเชื้อราชนิดรุกรานภายหลังให้ยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอีลอยด์/ภาควิชาอายุรศาตร์ สาขาวิชาโลหิตวิทยา / พญ.พลอยเพลิน พิกุลสด

โครงการที่ 3. การศึกษายีนกลายพันธุ์แบบฟิวส์ชั่นใรมะเร็งท่อน้ำดีในคนไทย / ภาควิชาเภสัชวิทยา /
อ.ดร.ภก.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย