โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนประจำปี 2557

โครงการที่ 1. การศึกษาตำรับยาสามรากกับเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ / ภาควิชาพยาธิวิทยา /
รศ.พญ.ธนวรรณ กุมมาลือ

โครงการที่ 2. ทุนค่าลงทะเบียนบุคคลากรฝ่ายการพยาบาล 2 ท่าน เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล ผู้ป่วยมะเร็ง ทุนละ 5,000 บาท