โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนประจำปี 2556

โครงการที่ 1. การตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัสเอชพีวีจากชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาของโรคมะเร็งจอตกในเด็กของภาควิชาจักษุ / ภาควิชาจักษุวิทยา/ศ.พญ.ละอองศรี อัชชนียะสกุล

โครงการที่ 2. การศึกษาตำรับยาสมุนไพรรักษาโรคมะเร็งปอดและมะเร็งเต้านมในห้องปฏิบัติการ/ภาควิชาพยาธิวิทยา / รศ.พญ.ธนวรรณ กุมมาลือ โครงการนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Mahidol Uni V.J. of pharmaceutical Sciences 2014 ; 41 (4), 11-17 

โครงการที่ 3. ความสัมพันธ์ระหว่าความหลากหลายของยีโปรแลคตินและโปรแลคตินรีเซบเตอร์กับความเสี่ยงของผู้ป่วยไทยที่เป็นมะเร็งเต้านม / ภาควิชาศัลยศาสตร์ / รศ.ดร.นพ. พรชัย โอเจริญรัตน์

โครงการที่ 4. การศึกษาไมโครอาเอ็นเอที่ควบคุมกระบวนการออโตฟาจีที่เหนี่ยวนำโดยไฟโบรบลาสต์จากมะเร็งในการแพร่กระจายของมะเร็งรังไข่เพื่อเป็นเป้าหมายในการรักษา / ภาควิชาวิทยาภมิคุ้มกัน / รศ.ดร.พญ. ชนิตรา ธุวจิตต์

โครงการที่ 5. การประเมินผลการทำงานของเซลล์ภูมิคุ้มกันที่ได้รับการกระตุ้นให้มีความสามารถในการทำลายเซลล์มะเร็งมะเร็งเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาวิธีการรักษามะเร็งท่อน้ำดี/หน่วยอณูเวชศาสตร์ / ดร.มุทิตา จุลกิ่ง

โครงการที่ 6. การสำรวจผลการส่งต่อความรู้เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกจาก นักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระฆังต่อสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลรู้จัก / ใกล้ชิด และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก / หน่วยสถานวิทยามะเร็งศิริราช / ผศ.พญ.สุวนิตย์ ธีรศักดิ์วิชยา