การศึกษากลไกต้านมะเร็งของตำรับยาสามราก ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก ศ.ดร.พญ.ธนวรรณ กุมมาลือ

งานวิจัยที่ได้ทุนจากมูลนิธิ

งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช ที่มาได้รับมาจากการบริจาคจากผู้บริจาคกับมูลนิธิ ซึ่งงานวิจัยฉบับนี้ได้รับการตีพิมพ์ ซึ่งเป็นงานตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ เป็นงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อสาธารณะประโยชน์อย่างมาก