กรรมการมูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช

ประธานกรรมการ ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ประธานกรรมการ

ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล

คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รองประธานกรรมการ

ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

กรรมการและเหรัญญิก ผศ.นพ.ชัยวัฒน์ โมกขะเวส

กรรมการและเหรัญญิก

ผศ.นพ.ชัยวัฒน์ โมกขะเวส

กรรมการและเลขานุการ ศ.เกียรติคุณ นพ.ไพรัช เทพมงคล

กรรมการและเลขานุการ

ศ.เกียรติคุณ นพ.ไพรัช เทพมงคล

รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิโรงมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช

1. รศ.ดร.นพ.วิทูร ชินสว่างวัฒนกุล | กรรมการ

2. ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี วัชโรทัย | กรรมการ

3. นายโพธิ์พงษ์ ล่ำซำ | กรรมการ

4. นายไกรเดช เถกิงเกียรติ | กรรมการ

5. นางส่งศรี เมืองทอง | กรรมการ

6. นางลาวัลย์ กันชาติ | กรรมการ

7. นายสาระ ล่ำซำ | กรรมการ

8. รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ | กรรมการ

9. นายพิพิธ เอนกนิธิ | กรรมการ

เจ้าหน้าที่ประจำ มูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช

นางสุรีย์พร จันทร์ผดุง

เจ้าหน้าที่งานธุรการ

นางสาววรวรรณ ฉายแสง

เจ้าหน้าที่งานธุรการ

นางรัตนพร พวงเพชร

เจ้าหน้าที่ทั่วไป