ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิก e-Donation ครม. ขยายเวลาลดหย่อนภาษี 2 เท่า ถึงปี 2567

ครม.ขยายเวลาลดหย่อนภาษี 2 เท่า ถึงสิ้นปี 67

ที่ประชุม ครม. (24 ม.ด. 66) มีมติขยายเวลายกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่หน่วยรับบริจาคด้านสาธารณสุข 13 แห่ง เพื่อพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขของประเทศ เป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 66 – 31 ธ.ค. 67

โดยบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ของกรมสรรพากร สำหรับบุคคลธรรมดา จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนเป็นจำนวน 2 เท่า ของจำนวนเงินที่บริจาค บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เป็นจำนวน 2 เท่า ของรายจ่ายที่บริจาคไม่ว่าจะจ่ายเป็นเงินหรือทรัพย์สิน หน่วยรับบริจาคมูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช (ลำดับที่ 7)