Category Archives: โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิ

ส่วนหนึ่งจากการบริจาคให้มูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราชถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการวิจัยเพื่อโรคมะเร็ง