aboutus banner
aboutus banner mb

เกี่ยวกับเรา

มูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช THE FOUNDATION FOR CANCER CARE SIRIRAJ HOSPITAL

พ.ศ. 2489

ประวัติมูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 ทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้จัดตั้ง “องค์กรมะเร็ง” ขึ้นในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เนื่องจากในระยะนั้นมีผู้ป่วยมะเร็งมาขอรับการรักษาเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการตรวจรักษา, ค้นคว้า, วิจัย เกี่ยวกับการป้องกันโรคมะเร็ง แต่กิจการได้หยุดชะงักไปชั่วระยะหนึ่งเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจหลังสงคราม

พ.ศ. 2500

องค์กรนี้ได้มีการรื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้งในปี พ.ศ. 2500 โดยคณบดีคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาลในสมัยนั้น คือ ศาสตราจารย์หลวงพิณพากย์ พิทยาเภท โดยเปลี่ยนชื่อ “องค์กรมะเร็ง” เป็น “สถาบันมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช” ขึ้นในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์อำนวย เสมรสุต เป็นประธานสถาบันฯ และมีคณะกรรมการได้แก่ อาทิเช่น ศาสตราจารย์นายแพทย์สงัด กาญจนกุญชร แห่งภาควิชาพยาธิวิทยา, ศาสตราจารย์นายแพทย์พิสิษฐ์  วิเศษกุล ภาควิชาศัลยศาสตร์, ศาสตราจารย์นายแพทย์ประพันธ์ อารีย์มิตร ภาควิชาสูตินรีเวช, ศาสตราจารย์นายแพทย์บัญญัติ ปริชญานนท์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ฯลฯ     

เนื่องจากการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเป็นการรักษาที่มีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก และต้องใช้เวลารักษานาน ประกอบกับผู้ป่วยมะเร็งส่วนใหญ่มีฐานะยากจน จึงจำเป็นต้องมีหน่วยงานเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งโดยตรง  

พ.ศ. 2500

พ.ศ. 2513

ในปี พ.ศ. 2513 ศาสตราจารย์นายแพทย์โรจน์ สุวรรณสุทธิ  ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานสถาบันมะเร็งในขณะนั้นได้ปรึกษากับคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในสมัยนั้น คือ ศาสตราจารย์นายแพทย์อุดม โปษะกฤษณะ เพื่อจัดตั้ง “ มูลนิธิเพื่อสถาบันมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช “ อย่างเป็นทางการ

โดยมีหลวงบริบาลเวชกิจ (ยู้ ลวางกูร) ได้บริจาคที่ดิน 1 แปลง ซึ่งอยู่บริเวณดอนเมืองให้มูลนิธิฯ และทางมูลนิธิฯ ได้ขายที่แปลงนี้เป็นเงิน 1 แสนบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนเบื้องต้นของมูลนิธิฯ และได้ดำเนินการขออนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย ลงนามโดยนายทวี แรงขา รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ทำการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่  26 มิถุนายน 2513  โดยมีคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ศาสตราจารย์นายแพทย์อุดม  โปษะกฤษณะ ได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์นายแพทย์โรจน์ สุวรรณสุทธิ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นท่านแรก และรองศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐ  นิลประภัสสร เป็นกรรมการเลขานุการมูลนิธิฯ

พ.ศ. 2536

ในปี  พ.ศ. 2536 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราช  (ศาสตราจารย์นายแพทย์ประดิษฐ์  เจริญไทยทวี) ได้ดำริที่จะจัดตั้ง “สถานวิทยามะเร็งศิริราช” แทนสถาบันมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช เพื่อเป็นหน่วยงานอย่างเป็นทางการในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยเทียบเท่าภาควิชา จึงได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์นายแพทย์ไพรัช เทพมงคล เป็นผู้ดำเนินการเขียนหลักการและเหตุผลในการจัดตั้งสถานวิทยามะเร็งศิริราช  เสนอต่อที่ประชุมกรรมการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, ที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล, และที่ประชุมคณะกรรมการอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย และได้ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง “สถานวิทยามะเร็งศิริราช” จึงเป็นหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์ไพรัช เทพมงคล เป็นหัวหน้าสถานวิทยามะเร็งศิริราช เป็นท่านแรกในปี พ.ศ. 2538

พ.ศ. 2536

พ.ศ. 2538

ทางมูลนิธิเพื่อสถาบันมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช ในเมื่อบัดนี้ เมื่อไม่มีสถาบันมะเร็งในโรงพยาบาลศิริราชแล้ว ในปี พ.ศ. 2538 จึงได้ขออนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย เพื่อเปลี่ยนแปลงชื่อมูลนิธิจาก “มูลนิธิเพื่อสถาบันมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช “ เป็น “มูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช”

โดยมีคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คือ ศาสตราจารย์นายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานมูลนิธิฯ และได้มีการแก้ไขตราสารของมูลนิธิฯ ใหม่ คือ คณะกรรมการของมูลนิธิฯ นี้  มีอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 10 คน อย่างมากไม่เกิน 14 คน ตามที่ได้จดทะเบียนเป็นครั้งคราวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

โดยประกอบด้วยบุคคลดังนี้ ให้เรียนเชิญตัวบุคคลผู้ที่อยู่ในตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นประธานกรรมการมูลนิธิฯ โดยตำแหน่ง ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เป็นรองประธานกรรมการมูลนิธิฯ โดยตำแหน่งและผู้ที่อยู่ในตำแหน่งหัวหน้าสถานวิทยามะเร็งศิริราช เข้าร่วมเป็นกรรมการของมูลนิธิฯ โดยตำแหน่ง ด้วยเสมอไป ตลอดเวลาที่ท่านเหล่านั้นดำรงตำแหน่งดังกล่าวอยู่แทนการแต่งตั้งโดยใช้ตามตราสารของมูลนิธิฯ และเมื่อท่านเหล่านั้นพ้นจากตำแหน่งไปแล้ว ให้เรียนเชิญผู้ที่เข้ามารับตำแหน่งใหม่มาเป็นกรรมการของมูลนิธิฯ ต่อไป

พ.ศ. 2541

ในปี พ.ศ. 2541 มูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช ได้ย้ายสถานที่จากตึก 72 ปี ชั้นล่าง มาอยู่ ณ ที่อยู่ปัจจุบัน คือ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 2 และทำหน้าที่รับบริจาคเงินจากผู้มีจิตกุศลโดยทั่วไป เพื่อมอบให้โรงพยาบาลศิริราชนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลศิริราชเท่านั้น

พ.ศ. 2541

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมูลนิธิ

1. เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งผู้ยากไร้ที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลศิริราช
2. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษา และวิจัยโรคมะเร็งในโรงพยาบาลศิริราช

ช่องทางการบริจาค
หลักเกณฑ์พิจารณาการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้

เริ่มตั้งแต่นักสังคมสงเคราะห์ในโรงพยาบาลศิริราชจะเป็นผู้ประเมินว่าผู้ป่วยคนใดควรได้รับการช่วยเหลือ ไม่ว่าผู้ป่วยจะได้รับการรักษาโดยวิธีใดก็ตาม เช่น การผ่าตัด , การใช้รังสีรักษา , หรือการใช้ยาเคมีบำบัด ซึ่งมีราคาแพงมาก แพทย์เจ้าของไข้สามารถจะส่งขอการช่วยเหลือจากมูลนิธิฯ โดยตรง หรือผ่านนักสังคมสงเคราะห์ รพ.ศิริราช

เนื่องจากว่าเงินบริจาคของท่านผู้มีจิตกุศลผ่านมูลนิธิฯ ยังมีไม่มากพอที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งในโรงพยาบาลศิริราชได้ทุก ๆ คน ทางมูลนิธิฯ จึงมีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง เช่น ในบางรายอาจจะพิจารณาช่วยเหลือทั้งหมด

บางรายอาจจะช่วยเหลือเพียงบางส่วนตามฐานะของผู้ป่วย ผู้ป่วยที่ยังเป็นในระยะเริ่มต้นและถ้าให้การรักษาแล้ว มีโอกาสหายขาด จะได้รับพิจารณาก่อนการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดซึ่งมีราคาแพง ต้องเป็นการรักษาตามสูตรมาตรฐานตามคำแนะนำขององค์กรมะเร็งในประเทศและต่างประเทศที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

กรรมการมูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช

ประธานกรรมการ ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ประธานกรรมการ

ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล

คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รองประธานกรรมการ

ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

กรรมการและเหรัญญิก ผศ.นพ.ชัยวัฒน์ โมกขะเวส

กรรมการและเหรัญญิก

ผศ.นพ.ชัยวัฒน์ โมกขะเวส

กรรมการและเลขานุการ ศ.เกียรติคุณ นพ.ไพรัช เทพมงคล

กรรมการและเลขานุการ

ศ.เกียรติคุณ นพ.ไพรัช เทพมงคล