ช่องทางบริจาค

01 | บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
  • ธนาณัติ

สั่งจ่ายในนาม มูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช สั่งจ่าย ปณ.ศิริราช

  • เช็ค

สั่งจ่ายในนาม มูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช

ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 2 เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

มูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช อาคารมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 2
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 7:30 – 16:30 น.
หยุดวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
โทรศัพท์ 02-4199117


การขอรับใบเสร็จบริจาค กรุณาส่งหลักฐานใบนำฝากธนาคาร พร้อม ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และเลขบัตรประจำตัวประชาชน

ส่งผ่านช่องทาง ดังนี้

  • LINE ID : ca_siriraj
  • E-mail : ca.siriraj@gmail.com
  • โทร : 02-419-9117-8
  • ไปรษณีย์ : มูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช
    อาคารมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 2 เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

หมายเหตุ : การบริจาคเพื่อลดหย่อนภาษี 2 เท่า ผู้บริจาคยินยอมให้เลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อนำส่งระบบ e-Donation กรณีไม่สะดวกให้เลขบัตรประจำตัวประชาชนใบเสร็จจะลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า

ช่องทางบริจาคทั้งหมด

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้

เงินบริจาคจะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งยากไร้ในโรงพยาบาลศิริราช โดยเป็นค่ารักษา พยาบาลส่วนเกินสิทธิการรักษาของผู้ป่วยยากไร้โรคมะเร็ง ซึ่งจะได้รับการพิจารณา และคัดกรองจากนักสังคมสงเคราะห์ หรือแพทย์ผู้ให้การรักษา หากผู้ป่วยไม่สามารถชำระ ค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินสิทธินั้นๆได้ ไม่ว่าผู้ป่วยจะได้รับการรักษาโดยวิธีใดก็ตาม เช่น การผ่าตัด , การใช้รังสีรักษา , หรือการใช้ยาเคมีบำบัด ที่มีราคาแพงมาก โดยแพทย์ผู้ให้การรักษา สามารถเขียนบันทึกข้อความ ขอให้นักสังคมสงเคราะห์ประจำโรงพยาบาลเข้ามา พิจารณาคัดกรองช่วยเหลือตามหลัก และวิธีการสังคมสงเคราะห์

เนื่องจากว่าโรคมะเร็งเป็นโรคที่มีค่ารักษาค่อนข้างสูง และนับวันจะมีผู้ป่วยโรคมะเร็งเพิ่มมากขึ้น ทางมูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช จึงมีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง เช่น ในบางรายอาจจะพิจารณาช่วยเหลือทั้งหมด บางรายอาจจะช่วยเหลือเพียงบางส่วนตามฐานะของผู้ป่วย และผู้ป่วยที่เริ่มป่วยในระยะเริ่มต้นและหากให้การรักษาแล้ว มีโอกาสหายขาด จะได้รับพิจารณาก่อน ทั้งนี้ การรักษาด้วย ยาเคมีบำบัดที่เป็นยานอกบัญชียาหลักซึ่งอาจจะมีราคาแพง ต้องเป็นการรักษาตาม สูตรมาตรฐานตามคำแนะนำขององค์กรมะเร็งในประเทศและต่างประเทศที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

บริจาคกับเรา มูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช ท่านไม่เพียงแค่ให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งยากไร้เท่านั้น แต่เป็นการมอบโอกาสที่จะให้เหล่าผู้ป่วยโรคมเร็งได้มีสู้กับโรคร้ายต่อไป

มูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช

The Foundation for cancer care siriraj hospital

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช

patient cancer

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งผู้ยากไร้ ที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลศิริราช

study

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาโรคมะเร็งในโรงพยาบาลศิริราช

research

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการวิจัยโรคมะเร็งในโรงพยาบาลศิริราช

สามารถติดต่อมูลนิธิฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ

ประวัติการต่อตั้งมูลนิธิโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศิริราช

คลิกดูประวัติมูลนิธิฯ
ช่องทางการบริจาคมูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช

ช่องทางการบริจาคมูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช

คลิกบริจาคเงิน

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช

คลิกดูข่าวสารและกิจกรรม
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ

สามารถติดต่อมูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ที่นี่

คลิกติดต่อเรา
สามารถติดต่อมูลนิธิฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ

มูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช

THE FOUNDATION FOR CANCER CARE SIRIRAJ HOSPITAL

ในปี พ.ศ. 2538 จึงได้ขออนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย เพื่อเปลี่ยนแปลงชื่อมูลนิธิจาก “ มูลนิธิเพื่อสถาบันมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช “ เป็น “มูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช” โดยมีคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คือ ศาสตราจารย์นายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานมูลนิธิฯ

และได้มีการแก้ไขตราสารของมูลนิธิฯ ใหม่ คือ คณะกรรมการของมูลนิธิฯ นี้ มีอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 10 คน อย่างมากไม่เกิน 14 คน ตามที่ได้จดทะเบียนเป็นครั้งคราวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

โดยประกอบด้วยบุคคลดังนี้ให้เรียนเชิญตัวบุคคลผู้ที่อยู่ในตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นประธานกรรมการมูลนิธิฯ โดยตำแหน่งผู้ที่อยู่ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เป็นรองประธานกรรมการมูลนิธิฯ โดยตำแหน่ง และผู้ที่อยู่ในตำแหน่งหัวหน้าสถานวิทยามะเร็งศิริราช เข้าร่วมเป็นกรรมการของมูลนิธิฯ

ข่าวสารและกิจกรรม

สามารถติดต่อมูลนิธิฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ

ประวัติการต่อตั้งมูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช

คลิกดูประวัติมูลนิธิฯ
ช่องทางการบริจาคมูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช

ช่องทางการบริจาคมูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช

คลิกบริจาคเงิน
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช

คลิกดูข่าวสารและกิจกรรม
สามารถติดต่อมูลนิธิฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ

สามารถติดต่อมูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ที่นี่

คลิกติดต่อเรา